Namalujeme obraz

Vlastný rozmer

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru, viacobrazu.sk (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

I. Základné ustanovenia

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci

Predávajúcim sa rozumie spoločnosť viacobrazu, 

BG trade s. r. o.

Kollárova 73

036 01 Martin

Slovenská republika IČ: 48269531

DIČ2120111125

Kontaktovať nás môžete na, email: info@viacobrazu.sk
 

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala, po vlastnej autorizácii, elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná pomocou elektronického obchodu, resp. elektronickou poštou alebo telefonicky.

Ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, obrázkov či patentov predávajúceho.
 

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

III. Doba pre tel objednávky

Pondelok-Piatok: 8:00 – 18:00
Objednávky cez elektronický obchod na adrese www.viacobrazu.sk

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V elektronickom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny.
Predajca nie je platcom DPH.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s cenou. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

Objednaný tovar je možné stornovať do 24 hodín od vykonania objednávky tovaru zákazníkom. Pokiaľ uplynie doba 24 hodín od objednania tovaru a zákazník tovar nestornuje, tak zákazník sa zaväzuje tovar obdržať.

V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, môže predávajúci po predchádzajúcom upozornení, objednaný tovar predať inému záujemcovi.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list/e-mail o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Ak sa jedná o produkt, ktorý bol maľovaný pre zákazníka v rámci služby - "Vlastný obraz, alebo akéhokoľvek iného obrázku, aký chcete" ,v tom prípade možnosť  vrátenia tovaru, bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní, zaniká.

Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame, pre urýchlene vybavenie odstúpenia, tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom a prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy, s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, a kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

VII. Platobné podmienky

 1. platba vopred bankovým prevodom
 2. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
 3. PayPal

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

VIII. Dodacie podmienky

Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Doba dodania je pri každom produkte stanovená. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.

Zasielanie prepravnou službou:
Tovar zasielame prepravnou službou GLS. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný zápis o poškodení zásielky na adresu info@viacobrazu.com

Cena za poštovné

 • Platba vopred na účet  momentálne nedostupná                

                        

 • Platba pri prevzatí/kurier (dobierka) - cenník GLS
 • PayPal - 0,00€ + cena GLS
 • Osobný odber - 0,00 €

IX. Záručné a reklamačné podmienky

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných a nehygienických podmienkach, kupujúcim. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom. Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho: BG trade s.r.o ..  Kollárova,  73, 036 01, Martin, Slovensko
Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.
Ak sa preukáže predávajúcim, že reklamovaný tovar bol neoprávnene reklamovaný, tak všetky náklady (dopravu), hradí kupujúci.

Ako záručný list slúži nákupný doklad/faktúra.

X. Osobitné ustanovenia

 • Obrázok ku produktu-zobrazenie produkru, nemusí spĺňať presne rozmery skutočného produktu, preto odporúčame dôkladne si pozrieť rozmery produktu.
 • Pre obrazy na objednanie odporúčame vykonať  platbu  predom na účet.
 • Osobitne pre službu ktorú ponúkame, "namaľovanie vás, alebo akéhokoľvek iného obrazu, aký chcete", si vyhradzujeme právo, na nenamaľovanie takých obrazov, ktoré budú svojim obsahom porušovať morálny a etický kódex.
 • Pri službe tlačenia obrazov na zákazku, žiadame zasielať len také obrázky ktoré budú mať najmenej 2000 kB.

XI. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito podmienkami súhlasí.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 20.7. 2012.

 

Cenník GLS

Slovensko

Maďarsko, Rakúsko, Česká republika,

Slovinsko, Rumunsko

 

 

Poľsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko,

Luxembursko, Lichtenštajnsko, Bulharsko

Dánsko, San Marino, Vatikán, Taliansko, Francúzsko,

Monako, Veľká Británia, Írsko

od 0 kg do 5 kg          -          5,90 € od 0 kg do 5 kg          -          23,00 €   od 0 kg do 5 kg          -          29,70 € od 0 kg do 5 kg          -          35,30 €
od 5 kg do 10 kg        -          6,70 € od 5 kg do 10 kg        -          26,00 €   od 5 kg do 10 kg        -          32,20 € od 5 kg do 10 kg        -          38,40 €
od 10 kg do 15 kg      -          7,60 € od 10 kg do 15 kg      -          29,50 €   od 10 kg do 15 kg      -          36,50 € od 10 kg do 15 kg      -          43,40 €
od 15 kg do 20 kg      -        13,40 € od 15 kg do 20 kg      -          52,00 €   od 15 kg do 20 kg      -          64,40 € od 15 kg do 20 kg      -          76,80 €
od 20 kg do 25 kg      -        14,30 € od 20 kg do 25 kg      -          55,50 €   od 20 kg do 25 kg      -          68,70 € od 20 kg do 25 kg      -          81,80 €
od 25 kg do 30 kg      -        15,20 € od 25 kg do 30 kg      -          59,00 €   od 25 kg do 30 kg      -          67,60 € od 25 kg do 30 kg      -          86,80 €
od 30 kg do 35 kg      -        21,00 € od 30 kg do 35 kg      -          81,50 €   od 30 kg do 35 kg      -          73,00 € od 30 kg do 35 kg      -        120,20 €
od 35 kg do 40 kg      -        22,10 € od 35 kg do 40 kg      -          85,00 €   od 35 kg do 40 kg      -        105,20 €